Zpřístupnění svazků bývalé StB

Na rozdíl od zákona č. 140/1996 Sb. (ve znění zákona č. 107/2002 Sb.), tedy zákona o zpřístupnění svazků bývalé StB, je tak možno studovat také svazky těch kategorií spolupracovníků a tajných spolupracovníků StB, které předchozí právní úpravy z procesu zpřístupňování vylučovaly (důvěrník, kandidát tajné spolupráce), a svazky tzv. kontrarozvědného rozpracování, tj. materiály osob sledovaných. Ovšem s jedinou, dosti významnou, výjimkou: pokud již konkrétní archiválie mladší 30 let byly zpřístupněny podle zákona č. 140/1996 Sb., respektive č. 107/2002 Sb., lze je předložit ke studiu jen podle tohoto zákona, tj. pouze tzv. oprávněným žadatelům a anonymizované.

V praxi to tedy znamená, že materiály osob, jež definují §5 a §3, písm. i) zákona č. 107/2002 Sb. (t.j. spolupracovníků Státní bezpečnosti v kategoriích rezident, agent, informátor, držitel propůjčeného bytu anebo držitel konspiračního bytu), jež byly jakémukoliv žadateli zpřístupněny před 1. 1. 2005, lze zpřístupnit pouze v anonymizované podobě. V případě osob, na něž se vztahuje §4 tohoto zákona, tedy osob StB sledovaných, je zapotřebí postupovat v souladu s jeho § 10. odst. 3, t.j. disponovat souhlasem osoby, zpřístupnění jejíhož svazku žadatel požaduje, případně nežije-li již, osobou příbuznou v přímém pokolení.

Nehledě na to však můžeme badatelům a dalším zájemcům o zpřístupnění archiválií z provenience StB, tedy i svazků, doporučit, aby své žádosti podávali podle zákona č. 499/2004 Sb. Je to podstatně jednodušší pro obě strany.

Kdo a za jakých podmínek Podle zákona č. 107/2002 Sb. může žádost podat každá fyzická osoba starší 18 let, občan České republiky, který není ve výkonu trestu ani vazby. Podle zákona č. 499/2004 Sb. není žadatel blíže specifikován, tzn. může požádat kdokoliv. U žádosti podle zákona č. 499/2004 Sb. stačí uvést Vaše jméno, příjmení a kontakt na Vás a samozřejmě identifikační údaje osob, o zpřístupnění jejichž materiálů žádáte (jméno a příjmení, případně veškerá dřívější příjmení, datum narození, případně místo atp.).

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • veškerá dřívější případná příjmení
  • rodné číslo
  • přesná adresa trvalého pobytu
  • název krajů předchozích trvalých pobytů na území České republiky
  • státní občanství, včetně předchozích

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. žadatel opatří svým úředně ověřeným podpisem. Toto ověření není potřebné, jestliže žadatel svoji žádost osobně podepíše před příslušným pracovníkem odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra, který současně jeho totožnost ověří na základě předloženého platného osobního dokladu (např. občanský průkaz, pas).

Jak a kam se obrátit S žádostí se obraťte osobně, písemně nebo elektronicky na pracovníky odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra.

Pokud si nevíte rady, podle kterého zákona máte poslat žádost o zpřístupnění, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor archivní a spisové služby — a to písemně nebo e-mailem na adresu asu (at) mvcr.cz.

Badatelům a dalším zájemcům o zpřístupnění archiválií z provenience StB, tedy i svazků, můžeme však doporučit, aby své žádosti podávali podle zákona č. 499/2004 Sb. Je to podstatně jednodušší pro obě strany.

Žádost podle zákona č. 107/2002 Sb. lze podat osobně (bez poplatku za ověřování příslušných listin) nebo písemně.

Osobně lze podat žádost na adrese: Ministerstvo vnitra ČR Přípotoční 300 101 00 Praha 10, Vršovice telefon: 974 844 366, 974 844 367, 974 844 294

Písemně lze poslat žádost na adresu: Ministerstvo vnitra ČR poštovní přihrádka 21/ASU 170 34 Praha 7, Letná

Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. lze podat osobně či písemně na výše uvedené adresy nebo také elektronicky na adresu asu (at) mvcr.cz.

Adresa, kde se po předchozí výzvě Ministerstva vnitra dokumenty zpřístupňují (podrobnější informace naleznete na stránkách Archivu Ministerstva vnitra):

Oddělení výdeje dat Pardubice Zborovské nám. 2018 530 02 Pardubice Badatelna Bezpečnostního archivu — oddělení Praha Na Struze 3 110 00 Praha 1 Tel.: 974 824 411 (sekretariát), 974 824 447 (badatelna) Fax.: 974 824 013 e-mail: archiv (at) mv­cr.cz Badatelna Archivu Ministerstva vnitra — Kanice Poštovní adresa: Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje/AK 611 32 Brno, Kounicova 24 e-mail: aka (at) mvcr.cz Tel.: 974 624 641 (vedoucí), 974 624 610 (zástupkyně vedoucí), 974 624 645 (sekr.) Fax: 545 227 563 
Co musíte předložit K podání žádostí podle zákona č. 499/2004 Sb. není třeba předkládat žádné doklady. Podle zákona č. 107/2002 Sb. je však třeba splnit výše uvedené podmínky.

Formuláře Pro podání žádostí podle zákona č. 107/2002 Sb. je k dispozici tiskopis na příslušných pracovištích nebo u služby ve vestibulu budovy Ministerstva vnitra Praha 10 — Vršovice, Přípotoční…, a to v pracovní dny pondělí až středa od 08.00 do 17.00 hod, úterý a čtvrtek od 08.00 do 16.00 hod a v pátek od 08.00 do 15.00 hod. Žádost může být podána i volnou formou (nemusí být tedy vyplněna na příslušném formuláři).

Použít můžete i vzor formuláře ve formátu DOC (nebo PDF):

Žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB vedených na zemřelou osobu Žádost o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB vedených na žadatele Žádost o sdělení údajů a zpřístupnění materiálů StB (§5 zákona č. 107/2002 Sb.) Jednodušší je požádat podle zákona č. 499/2004 Sb. K tomuto není zapotřebí speciální žádost, stačí do dopisu či e-mailu uvést vedle předmětu Vašeho zájmu Vaše jméno, příjmení a kontakt na Vás.

Poplatky, termíny Za vydání kopií dokumentů se platí za každou, byť započatou stránku 5 Kč. Bližší informace najdete v ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy.

Platí se také poplatek za případné ověřování podpisu (pouze u žádostí dle zákona č. 107/2002 Sb. a pokud se podpis ověřuje na matrice nebo u notáře).

Lhůty, termíny O výsledku šetření podle zákona č. 107/2002 Sb. v příslušných archivech Ministerstva vnitra je žadatel vyrozuměn v zákonné lhůtě 90 dnů ode dne přijetí žádosti.

Podle zákona č. 499/2004 Sb. nejsou lhůty stanoveny, žádosti jsou vyřizovány průběžně a žadatelé vyrozuměni v co možná nejkratším termínu.

Další účastníci, elektronická forma služby

Elektronická forma služby Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. lze podat elektronicky na adresu: asu (at) mvcr.cz.