Ve věku 91 let zemřel arcibiskup Karel Otčenášek

Biskupství uvedlo, že podrobnosti o posledním rozloučení a parte zveřejní
v nejbližších hodinách. „Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane v paměti nejen jako
výjimečný pastýř naší diecéze, ale také jako mimořádná osobnost dějin
církve v Evropě. A konečně i můj osobní vzor na cestě ke kněžství,“ uvedl
na webu diecéze biskup královéhradecký Jan Vokál.

Otčenáškovu službu pro královéhradeckou diecézi pokarel-otcenasek-autor-denik-david-tanecek
važuje za srovnatelnou s mučednictvím.
„Od svých 30 let, kdy byl tajně vysvěcen na biskupa, až do pokročilého věku nesl
na svých bedrech celou tíži biskupského úřadu jako odpovědnost, kterou mu svěřil Kristus.
I přesto, že mu bylo většinu života násilně bráněno, aby svůj úřad veřejně zastával.
Na jeho odvaze a nasazení nic nezměnila ani dlouhá léta vězení a internace,“ uvedl
Vokál.

Otčenášek loni v květnu v Hradci Králové veřejně oslavil své 90. narozeniny.
„Arcibiskup Otčenášek je naprosto mimořádnou osobností nejen české katolické církve, ale
celé naší země. Pro celou naši zemi je výraznou morální autoritou a já doufám,
že si toho více a více lidí začíná být vědomo,“ řekl tehdy novinářům
prezident Václav Klaus.Přátelství jako lék

Arcibiskup v posledních letech často připomínal svou životní ideu „univerzálního
spřátelování“, jejímž základem jsou přátelství, vzájemnost, soucit,
nezištnost a naděje. „Spřátelování, tedy vzájemná láska všech se všemi
a Bohem, by mělo být lékem, takovým penicilinem, na všechny bolesti světa,“ řekl Otčenášek
u příležitosti svých 85. narozenin.

Karel Otčenášek se narodil v Českém Meziříčí na Rychnovsku 13. dubna
1920. Knězem se stal v březnu 1945, o pět let později byl tajně vysvěcen na biskupa. Deset a půl roku
byl vězněn v komunistických žalářích. Po amnestii v roce 1962 pracoval jako
dělník v mlékárně. Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 1965.

Do úřadu hradeckého biskupa se vrátil v prosinci 1989. Rezignoval v červnu
1998. Krátce nato mu tehdejší papež Jan Pavel II. pro jeho zásluhy udělil osobní titul arcibiskupa.
V roce 1995 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka, získal také čestné občanství
Hradce Králové a další ocenění.


Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.

arcibiskup, emeritní 23. biskup královéhradecký

Narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí v rodině koláře Františka
Otčenáška. Po měšťanské škole ve svém rodišti studoval na Arcibiskupském gymnáziu
v Praze, kde maturoval v roce 1939.

Ke kněžství se připravoval v Hradci Králové a — poslán biskupem Mořicem
Píchou — v Římě (Lateránská univerzita, kolej Nepomucenum), kde byl 17. března
1945 vysvěcen na kněze královéhradecké diecéze. Po skončení války
se vrátil do vlasti a působil jako kaplan v Týnci nad Labem, dále jako administrátor
v Horní Rovni a v Žamberku a od října 1949 jako vicerektor kněžského
semináře v Hradci Králové (do jeho zrušení komunistickou vládou v červnu 1950).

30. března 1950 byl papežem Piem XII. jmenován jmenován titulárním chersoneským biskupem
s pověřením řídit královéhradeckou diecézi v případě, že bude „sedes
impedita“ či „sedes vacans“ (tj. bráněno výkonu biskupské služby) a 30. dubna
1950 svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státu vysvěcen na biskupa. Potom
se stal administrátorem ve Vrchlabí. 11. července 1951 byl internován v želivském
klášteře; spolu s biskupem Tomáškem a Mons. Šuránkem byl v přísné izolaci
od ostatních duchovních. Za “velezradu a špionáž pro Vatikán“ byl v roce
1953 převezen do vyšetřovací vazby a v prosinci 1954 v Hradci Králové odsouzen
na 13 let vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov, Leopoldov a Valdice,
odkud byl po více než 10 letech na amnestii propuštěn v květnu 1962. Poté pracoval jako
dělník v mlékárně v Opočně.

V roce 1965 mu bylo na zásah papeže Pavla VI. dovoleno nastoupit do duchovní správy, ale mimo
vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Působil jako
administrátor v Ústí nad Labem—Trmicích a dalších pohraničních farnostech. Mezi lety
1968 a 1973 mohl opět působit ve své diecézi, avšak pouze jako administrátor farnosti Plotiště
nad Labem; pak se musel znovu vrátit Trmic.

Teprve po listopadu 1989 mu bylo umožněno převzít správu diecéze, do té doby
řízené kapitulním vikářem. 21. prosince 1989 jej papež Jan Pavel II. potvrdil jako
diecézního biskupa v Hradci Králové a 27. ledna 1990 byl v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové uveden do služby svému biskupství,
a to papežským zmocněncem arcibiskupem Francescem Colassuonem. Úřad sídelního biskupa
vykonával do 6. června 1998, kdy se jeho nástupcem stal Dominik Duka, OP (při této
příležitosti obdržel z rukou apoštolského nuncia Giovanniho Coppy od papeže uznání
s poděkováním).

24. září 1998 papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Karla Otčenáška osobním arcibiskupem.

Během svého biskupského působení byl hlavním světitelem biskupů Josefa Kajneka a Dominika Duky OP
a spolusvětitelem arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky. I v letech odpočinku byl arcibiskup
Otčenášek pastoračně činný v diecézi, komisi Iustitia et Pax (do roku 2000), sportovní organizaci
Orel (do roku 2007), Konfederaci politických vězňů a dalších institucích; v posledních zhruba
dvou letech bylo jeho veřejné působení omezeno zdravotním stavem a žil v biskupské rezidenci
v péči Schönstattských sester Mariiných. Jeho každodenní oporou bylo slavení
eucharistie.

Mons. Karel Otčenášek zemřel zaopatřen svátostmi církve v pondělí 23. května
2011 ve 21.45 hodin.

28. září 1995 udělila Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové Mons. Karlu
Otčenáškovi čestný titul Doktor honoris causa pedagogických věd. 28. října 1995 mu propůjčil
prezident republiky Václav Havel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající
zásluhy o demokracii a lidská práva. 31. března 1998 mu město Hradec Králové
udělilo za celoživotní přínos Cenu Dr. Františka Ulricha. Mons.

Karel Otčenášek je nositelem řady dalších významných ocenění:
— Medaile za zásluhy města Hradce
Králové (1994) — Zlatá medaile Univerzity Karlovy za mnohaleté postoje a teologické
znalosti (1995) — Zlatá pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
za zásluhy o rozvoj vědy, kultury a školství (1995) — Čestné občanství města
Týnce nad Labem (1995) — Čestné občanství obce Trmice (1995) — Čestné občanství obce
České Meziříčí — Čestné občanství obce Rudoltice — Čestná listina
a medaile Paneuropa-Union e. V. (Německo) za záslužné nasazení pro politickou jednotu Evropy
ve smyslu ideálu Paneuropa (1998) — Zlatá medaile Vojenské lékařské akademie Jana
Evangelisty Purkyně v Hradci Králové (1998) — Čestná medaile Hasičského záchranného
sboru ČR za duchovní obnovu vzájemné solidárnosti a pomoci mezi lidmi (2000) — Čestné
občanství města Hradce Králové (2005) — vyznamenání Junáka „Zlatá lilie
v trojlístku“, „Stříbrný vlk“ a „Stříbrný syrinx“
(poslední 2010) — aj.

Mons. Karel Otčenášek zůstává všeobecně uznávanou autoritou a je nestorem politických
vězňů z doby komunistické perzekuce.

Biskupským heslem Mons. Karla Otčenáška je: „Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho
lidu.“ Jeho teologickým důrazem je spřátelování všech lidí v Duchu Svatém.
Svátek slaví 4. listopadu o památce sv. Karla Boromejského.

Vojtěch Macek, biskupský sekretář