Tisková zpráva o konání Sněmu KPV 2009 dne 11. a 12. října 2011 v Olomouci

Na tomto sněmu byli zvoleni činovníci KPV pro roky 2011 až 2013. Jednání sněmu určilo cíle pro
další období a potvrdilo jednoznačný postoj politických vězňů komunistického režimu vůči
přetrvávajícím vlivům komunistů a jejich organizací na náš demokratický režim.

Ve dvaceti bodech pracovního programu sněmu byly projednány zprávy orgánů KPV, jejichž funkční
období tímto sněmem skončilo. Po rozpravě k jednotlivým zprávám a jejich
vyhodnocení plénem sněmu, které si zejména všimlo otázek spojených s dosavadní
činností předsednictva, Rady a jednotlivých komisí, bylo vysloveno příslušným orgánům
KPV absolutorium.

Ve volebních projevech kandidátů na funkce v ústředních orgánech KPV zazněly
zejména výzvy k utužení jednoty mezi členy KPV a požadavek ochrany KPV před rozkladnými silami
zvenku i zevnitř.

Rovněž rozprava, vedená k těmto příspěvkům zaznamenala snahu vypořádat se s dosud
nevyřešenými problémy z minulého volebního období, které se týkají
některých členů z poboček KPV. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souhrnném
usnesení IX. Sněmu KPV.

Významné podněty, připomínky a stanoviska zazněla z diskuze k programovému
zaměření KPV v jeho nastávajícím období, z nichž nejvýznamnější
vybíráme. Programové prohlášení — viz příloha- bylo přijato bez dalších
připomínek. Sněm rovněž schválil několik navrhovaných změn Stanov KPV, které navrhlo předsednictvo.

Následovaly volby nového vedení KPV. Na Sněm bylo delegováno 95 delegátů
s právem hlasovacím. Tito delegáti rozhodovali jménem 3 246 členů Konfederace
politických vězňů, z toho 1781 rehabilitovaných bývalých politických vězňů ČR
o budoucím vedení KPV následovně:

Volba předsedy

KAVALÍROVÁ Naděžda

70

Volba místopředsedů

KOVAŘÍK Zdeněk             

81

ŠEDIVÝ František

81

ŽÍDEK Leo

75

PROCHÁZKA Hubert

68

Volba členů předsednictva

ČEJKA  Čestmír

 72

NERAD Miloslav

 71

KONEČNÁ Olga

 69

KIESLINGER Ivan   

 57

PODPĚRA  Josef

 55

Volba členů  Revizní komise  

ZENÁHLÍKOVÁ Vlastislava

 80

HONOVÁ  Anna

 77

BLATNÁ Milena

71

SUCHOMELA  Josef  

55

Volba členů Smírčí komise        

 RŮŽIČKA  Mirek

    75

 MRÁZEK  Josef

    65

 DVOŘÁKOVÁ  Hana

    58

 MANDRHOLEC  Zdeněk

    55

 ENGELHARDT  Jiří

    49