Projev prezidenta republiky ke státnímu svátku 28. října 2012

Aby takové otázky vůbec měly smysl, musíme v té době svoji republiku ještě mít.
Samozřejmé to není.

Pokušení využít současných potíží v Evropě k radikální centralizaci
kontinentu a k dalšímu oslabení suverenity historických evropských států —
potíží, které by bez chybně koncipovaného zavedení společné evropské měny
v této podobě nevznikly — je veliké a už neskrývané.

Jak bude při svém stoletém výročí naše republika vypadat, není snadné odhadnout.
Kdybychom extrapolovali dnešní ekonomické a politické trendy, kdybychom vycházeli jen z našich
současných pocitů, kdybychom za určující považovali zlobu, závist a agresivitu, kterou vidíme
a slyšíme dnes už spíše v internetových než hospodských diskusích, kdybychom nenaslouchali
i těm, kteří nenaříkají a jsou naopak hrdí na to, co jsme za poslední dvě desetiletí
vykonali, a kteří k tomu s plným životním nasazením přispívali
a přispívají, na tuto oslavu bychom se těšit nemohli.

Přesto věřím, že důvod oslavovat naši státnost je a bude. Předpokladem k tomu je pravdivě porozumět
situaci, v níž se nacházíme. Dívat se na ni bez přehnaného pesimismu a malověrnosti, ale
i bez růžových brýlí. Zejména však bez lhostejnosti a rezignace, které ničemu nepomohou.
Přestaňme svůj dnešek pouze hanit, pomlouvat a shazovat. Nepřistupujme na módní klišé, že čím
nemilosrdněji všechno kritizujeme, tím se sami stáváme lepšími. Na sebe a na svět kolem se dívejme se střízlivou civilností — s naší, v minulosti tak charakteristickou
národní vlastností.

Nemalou část naší veřejnosti dnes ovládají pocity nespokojenosti, i když
navzdory všem problémům, které máme, žijeme — jak se opakovaně snažím
připomínat — v materiálně nejúspěšnějším období našich dějin
. Data
za Evropu říkají, že je u nás nejnižší i procento lidí žijících pod
hranicí chudoby. Přesto se — ač jsme jako celek nikdy nebyli tak bohatí — některým
z nás dobře nežije. Současná hospodářská stagnace, provázená v principu
správnou a chvályhodnou snahou vlády stabilizovat veřejné finance a brzdit nárůst
státního dluhu, vede k tomu, že se životní úroveň některých našich spoluobčanů
snižuje.

Nezpůsobili to však ti, kteří jim nyní něco berou, ale ti, kteří jim předtím nezodpovědně
dávali. Čím vyšší a chatrnější byl základ, z něhož nyní musí jednotlivci
či celé sociální skupiny slevovat, tím vyšší je jejich pocit frustrace. Není to nic
nečekaného, nic, co bychom nepředvídali, před čím bychom mnozí nevarovali.

Nedávné krajské a senátní volby se ukázaly být přesvědčivým
indikátorem pocitů našich spoluobčanů. Ti dali politikům jasné sdělení. Řekli jim, že se současné
vládě nedaří přesvědčit veřejnost o správnosti své politiky. Média se vládě sice
pomáhat nesnažila, ale jenom na ně se vymlouvat nelze. Problém je hlubší.

Ekonomický a sociální systém, postavený nikoli na reálném výkonu
ekonomiky, ale na zadlužování a rozdávání bohatství pořízeného na dluh,
dříve či později musel narazit — v celém západním světě, i u nás.

Snad nám tento náraz konečně otevřel dlouhou dobu zavřené či přivřené oči. Za téměř
deset let ve funkci prezidenta republiky mi byly k podpisu předloženy desítky či spíše stovky zákonů,
které přispívaly k našemu zadlužování a k nárůstu moci úřadů všeho druhu.
Jen malou část z nich jsem vrátil Poslanecké sněmovně k novému projednání —
většinou bez efektu.

Týkalo se to jak vlád levice, tak těch, v nichž dominovaly strany, které byly nebo se pokládaly za středopravé. Stále větší spoutávání našeho života už nepřehledným počtem
zákonů, příkazů a nařízení nás demotivuje a činí méně
svobodnými. Navíc většinou nejsou projevem skutečné vůle voličů. Prostřednictvím médií se daří prosazovat zájmy malých, ale mocných — a často i mezinárodně propojených
— nátlakových a lobystických skupin, schovaných v různě pojmenovaných
nevládních organizacích. Exemplárním případem jejich úspěchu je to, co se událo
kolem tzv. obnovitelných zdrojů energie, kdy naše zákony umožnily ničím neospravedlnitelné zisky těm,
kteří se při přípravě těchto zákonů dokázali rychleji zorientovat, nebo si je dokonce ušili sobě na míru.

Tyto zisky nejsou efektem mimořádné účinnosti těchto energetických zdrojů, ale efektem
státních dotací, které daňoví poplatníci splácejí vysokými daněmi
a spotřebitelé vysokými cenami energie, potravin a dalších komodit. Pozitivní nejsou ani dopady na životní prostředí, kvůli kterému se to vše údajně dělalo. Stovky miliard eur, dolarů i korun už
byly vyhozeny — nikoli do větru, ale do zcela konkrétních kapes těchto navenek „idealistických“
skupin a hnutí, nebo těch, kdo z jejich aktivit profitují.

I když v poslední době stále mluvíme o úsporných opatřeních, naše
žití na dluh pokračuje a narůstá. Nevyhneme se nezbytnosti
očistit státní finance
a snížit náklady na celkový chod státu
na všech jeho úrovních
a náš složitý a drahý státní aparát redukovat. Případy
úspěšných řešení známe. Když jsem počátkem října zde na Pražském hradě
přijímal předsedu slovinského parlamentu, řekl mi, že jejich letos sestavená vláda snížila počet
ministerstev z 19 na 12. Pokusme se o něco podobného a nezůstaňme jen u toho.

I když je to politicky nesmírně složité, do realistických rozměrů je nutné
vrátit i náš sociální systém.
Znamená to omezit stále
narůstající takzvané mandatorní, neboli zákony předurčené výdaje státu, tedy
peníze, které státním rozpočtem jen procházejí a vláda o nich vůbec
nerozhoduje. Hledat zdroje pro jejich financování ve vyšším zdanění firem a jednotlivců efekt
nepřináší a ekonomické a finanční problémy to jen prohlubuje.

Náš stát slábne a současně bobtná. Namísto malého
silného státu nás obepíná stále mohutnější obruč stále slabšího
státu. Stát, jeho zákony, instituce i představitelé, přestává být —
zvláště pro mladší generace — autoritou a respektovanou hodnotou. Vše, co je se státem spojeno, je dnes
a denně zpochybňováno a zesměšňováno médii a na ně napojenými
intelektuálskými a lobystickými skupinami lidí, kteří nejsou svázáni žitím
a každodenní poctivou prací v produktivní sféře ekonomiky, a proto na to mají čas
a prostředky. Slabý stát jim k tomu dává obrovskou příležitost.

Politikové — a všichni, kterým budoucnost naší země není lhostejná — těmto
tlakům musí umět a především chtít čelit. Pokud to neuděláme rychle, budeme konfrontováni
s dvojím nebezpečím: s úplnou ztrátou občanské loajality, a tedy
s lhostejností občanů ke svému státu na straně jedné a s výbuchy
individuálního násilí a extremismu na straně druhé. Jde o dvě strany téže
mince.

Samozřejmě nejde jen o věci hospodářské. Jde i o naši odvahu vypořádat se s popíráním a vysmíváním se staletí utvářeným hodnotovým
kořenům naší civilizace. Dokud opět nezačneme nazývat věci pravými jmény, hodnoty hodnotami, pahodnoty
pahodnotami, normu normou a extrém extrémem, budou naše pocity nejistoty narůstat. Také proto se dnes mnoho
lidí obává vyjádřit svůj názor na různé velmi sporné společenské jevy.
Také proto opět raději mlčí, skloní hlavu, myslí si své a svůj skutečný názor
řeknou nanejvýše potichu doma. Také proto se mnohým zdá, že se vrací, co už jsme zažili.

Demokracie je tím vším — nejen v naší zemi, ale v celé Evropě —
ohrožována. Je smutné, že narůstá laxnost vůči oslabování tohoto nezastupitelného
předpokladu lidské svobody.

V dnešní slavnostní den tyto věci nepřipomínám proto, abych přispíval
k vytváření či prohlubování špatné nálady, která před 15 lety zneklidnila
a dnes znovu zneklidňuje naši veřejnost. Můj záměr je opačný. Zkusme si navzájem dodat odvahy — ale
nikoli k tomu, abychom co nejhlasitěji křičeli, co nejurážlivěji napadali druhé, co nejopovržlivěji se vyjadřovali o vlastní zemi. Dodejme si odvahy, abychom ukázali, že jsme schopni své problémy
řešit.

Nedejme si vnutit představu, že se o své věci neumíme postarat, neboť nikdo
jiný nemá motiv starat se o ně lépe než my sami. A navíc jsme to již mnohokráte
prokázali.

Nedejme si vnutit představu, že někde daleko za našimi hranicemi sedí tisíce
nadnárodních úředníků a politiků, kteří přemýšlejí jen o tom, jak
nám pomoci, abychom se mohli mít lépe, krásněji a bezstarostněji. Co neuděláme, o co se nepostaráme, co si s dostatečnou mírou sebevědomí nevyjednáme či nevybojujeme, to mít nebudeme.
Nečekejme na novodobého mesiáše ani na peníze z evropských fondů.

Nedejme si vnutit představu, že je naše domácí politika tak špatná, že musí přijít různá nedemokratická hnutí, občanské „výzvy“, či
„osvícení jedinci“, aby naši zemi vedli a řídili. Bez demokratické politiky to není
možné.

V nejbližších měsících a letech nás nečekají jednoduché
a klidné časy. Je na nás, zda tímto obdobím projdeme oslabeni či posíleni. Nejsme velmoc, ale
také ne malá bezvýznamná země. Více než deset milionů lidí ve státě
s tisíciletou tradicí — to je obrovská síla. Pokud silou chce být. Síla, která
v našich předcích osvědčila svou schopnost čelit těžkostem. Patřím k těm, kteří tomuto odkazu
věří a ze všech sil se ho snaží uchovat, naplňovat a předat dalším generacím. Optimismus mi
dodává vědomí, že takových je nás v naší vlasti mnoho
.“

Prezident udělil státní vyznamenání

U příležitosti řádového dne 28. října 2012 se prezident republiky Václav Klaus
rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické
společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské
a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim
státní vyznamenání České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Leopoldu Färberovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny. Za války velká
část jeho blízkých  zahynula v koncentračních táborech, on sám jako chlapec dělal
spojku domácím odbojářům a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil
s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce
1948 odsouzen na 16 let žaláře. Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako
dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí
proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných
a zvukových dokumentů, které jsou neocenitelným pramenem pro studium našich nedávných dějin.
Je stále činný v Konfederaci politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka pplk. Jaromíru Jarmarovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Pplk. Jaromír Jarmara sloužil v době převzetí moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník. Jako
věřící člověk komunismus odmítal a byl napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha — Žatec,
která připravovala ozbrojené akce proti režimu. V roce 1948 byl zatčen a u soudu mu původně
navržený trest smrti byl změněn na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla na svobodě také  jeho manželka.  I po propuštění
byl režimem všemožně perzekvován. Přes svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace
politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka JUDr. Josefu Plockovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století
ovládly naši zemi. Během německé okupace byl jako student  vyloučen z gymnázia a po válce
jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího
církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil
jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře. Prošel věznicemi a uranovými
doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod
trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace
politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka RNDr. Hubertu Procházkovi, CSc.
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

RNDr. Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické
odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat
písemnou komunikaci mezi vězněnými duchovními a obsluhoval radiové spojení pro americké
agenty. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu
a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech  se podepsaly na jeho zdraví. Je
místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro
bývalé politické vězně oběti uranových dolů. Od roku 2006 zastupuje KPV ČR
v Mezinárodní asociaci bývalých politických vězňů a obětí komunismu.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Drahomíře Strouhalové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila  do protikomunistického odboje.
V roce 1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ
a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla odsouzena na 15 let vězení.
Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila.
V roce 1968 se stala členkou K-231 a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace politických
vězňů. Její veřejná aktivita přispívá k zachování a šíření odkazu
protikomunistického odboje v naší společnosti

Václav Klaus, Vladislavský sál, Pražský hrad, 28. října 2012 — zdroj —
internet — Zd. K.