Prezident udělil státní vyznamenání

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny

plukovníkovi v.v. Stanislavu Hněličkovi

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Stanislav Hnělička patří k hrdinům naší zahraniční armády za druhé světové války. Bojoval na Středním východě a na západní frontě, kde byl
vážně raněn v bojích u Dunkerque. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán
nejvyššími našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními. Po roce 1989 aktivně
působí v Československé obci legionářské. Letos v únoru se dožil 85 let.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny

štábnímu kapitánovi Rudolfu Hrubcovi in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Štábní kapitán Rudolf Hrubec, rodák z jihočeských Bernartic, byl velkou osobností
československého zahraničního odboje za druhé světové války. Jako velitel výcviku
československých parašutistů ve Velké Británii sehrál významnou úlohu při přípravě
atentátu na Heydricha, od jehož provedení uplynulo právě letos 65 let. Stal se parašutistickou legendou
našeho zahraničního vojska. Zahynul při plnění bojového úkolu v severní Itálii 11. září 1944. Po atentátu na Heydricha zemřelo na nacistických popravištích 33 občanů Bernartic,
mezi nimi celá rodina štábního kapitána Hrubce.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Vladimíru Bystrovovi

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Vladimír Bystrov je český publicista, filmový kritik a překladatel. Dlouhodobě se veřejně angažuje ve prospěch demokracie a svobody v naší zemi. V roce 1993 založil Výbor „Oni byli první“,
který se zasloužil o občanskou a morální rehabilitaci příslušníků porevoluční
antibolševické emigrace z Ruska, kteří na území naší země nalezli nový domov. Po roce
1945 byli odvlečeni do stalinských táborů, odkud se většina z nich nikdy nevrátila. Díky němu
tato tragická etapa našich dějin není zapomenuta a zůstává pro nás trvalým mementem.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

plukovníkovi v.v. Jiřímu Formánkovi

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Plukovník Jiří Formánek aktivně bojoval proti totalitě. Po roce 1948 emigroval do Spolkové
republiky Německo, kde se zapojil do zpravodajské činnosti proti československému komunistickému režimu. Po ilegálním návratu vybudoval na našem území zpravodajskou síť. V roce 1950 byl zatčen
a odsouzen na 21 let. V nejtěžších žalářích prožil 14 roků a poté byl až do roku
1989 režimem perzekuován. Je aktivním členem Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Františku Zahrádkovi

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

František Zahrádka byl za svůj otevřený odpor a aktivitu proti komunistickému režimu v roce
1949 zatčen a odsouzen na 20 let za špionáž a velezradu. V uranových dolech strávil jako vězeň
13 let. Nyní spravuje Muzeum 3. odboje v Příbrami, kde zpracovává historii československých
pracovních táborů. Aktivně působí v Konfederaci politických vězňů.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství

nadpraporčíkovi Mgr. Marku Královi

za hrdinství při záchraně lidského života

Nadpraporčík Marek Král, příslušník útvaru rychlého nasazení Policie ČR,
vykonal během mise v Afghanistánu hrdinský čin, když 1. května 2007 v bojovém střetu
dokázal ochránit pracovníka zastupitelského úřadu ČR před útokem místních
ozbrojenců a byl při tom útočníky zraněn.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství

nadpraporčíkovi Mgr. Mariánu Šovčíkovi

za hrdinství při záchraně lidského života

Nadpraporčík Marián Šovčík, příslušník útvaru rychlého nasazení
Policie ČR, za svého působení v Afghánistánu projevil dne 1. května 2007 hrdinství při
ochraně života pracovníka velvyslanectví ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom
v boji zraněn.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Sestře Marii Goretti Boltnarové

za zásluhy o stát v oblasti výchovy

Sestra Marie Goretti Boltnarová je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Celý svůj
život zasvětila péči o nemocné, seniory, tělesně i mentálně postižené, obyvatele
dětských domovů a nápravných ústavů a oběti přírodních katastrof. Svou neúnavnou
aktivitou pomáhá jak postiženým spoluobčanům vyrovnávat se s těžkým životním
údělem, tak řadě zdravotnických a sociálních zařízení v celé republice
získávat prostředky a vybavení pro poskytování kvalitní péče.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesorka Dagmar Čapková je světově uznávanou komenioložkou a patří mezi nejvýznamnější
badatele jak o díle a odkazu J.A. Komenského, tak o dějinách vzdělanosti a filozofii pedagogiky.
Její rozsáhlé vědecké, ediční a interpretační dílo má v tomto oboru
zásadní význam a získalo široký ohlas v zahraničí.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Prof. RNDr. Miroslavu Fiedlerovi, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Miroslav Fiedler je světově uznávaným českým matematikem. Zásadního posunu
vědeckého poznání dosáhl především v oblasti lineární algebry a teorie grafů.
Jeho práce si získaly mimořádný ohlas v zahraničí. Za svou vynikající vědeckou,
popularizační a organizační činnost získal řadu našich i zahraničních ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Anně Honové

za zásluhy o stát

Anna Honová se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let
vězněna. V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů
K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu. V roce
1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně
angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Jiřímu Horčičkovi in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Režisér Jiří Horčička patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem rozhlasové
tvorby uplynulého století. Svými novátorskými uměleckými postupy zpřístupnil
generacím rozhlasových posluchačů řadu stěžejních děl českého i světového
dramatického umění. Jeho dílo získalo řadu domácích i zahraničních
ocenění. Jiří Horčička zemřel letos 27. března v den svých 80. narozenin.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Václavu Hudečkovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Václav Hudeček je světově proslulý český houslový virtuos. Je laureátem řady
významných mezinárodních ocenění, spolupracuje s vynikajícími orchestry a vystupuje
na prestižních koncertních pódiích celého světa. Působí rovněž jako pedagog.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Iljovi Hurníkovi, DrSc.h.c.

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Ilja Hurník je všestrannou osobností českého hudebního umění. Je autorem
rozsáhlého operního, symfonického, komorního i vokálního díla. Proslul
rovněž jako klavírní interpret a propagátor hudby. Je znám i jako spisovatel a pedagog. Jeho tvorba
získala řadu ocenění doma i v zahraničí. Letos oslaví 85. narozeniny.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

JUDr. Milanu Kantorovi

za zásluhy o stát

JUDr. Milan Kantor se za války aktivně účastnil domácího protinacistického odboje. V roce
1949 z politických důvodů emigroval do Austrálie, kde od roku 1991 působí jako
honorární generální konzul České republiky. Celý život se věnoval pomoci českým
exulantům a české krajanské komunitě v Austrálii, na jejíž podporu velkoryse přispívá.
Svou celoživotní aktivitou prokázal oddanost naší zemi a národu a jeho svobodě.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

MUDr. Tomáši Klímovi

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

MUDr. Tomáš Klíma je americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti
transplantační medicíny. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české
lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích, který jim umožňuje
seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v našem zdravotnictví. Tento
program významně přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v ČR.
Aktivita MUDr. Klímy je příkladem nezištné pomoci české medicíně a naší zemi vůbec.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Doc. PaedDr. Pavlovi Kolářovi

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

Docent Pavel Kolář je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v oboru
fyzioterapie. Originálním způsobem rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci
na diagnostiku a léčení poruch hybného systému. Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti
vrcholového sportu. Pedagogicky působí na českých i zahraničních univerzitách.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Jiřímu Koutovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Kout je světově proslulý český dirigent, který za léta svého působení na předních scénách a při spolupráci s renomovanými hudebními tělesy vykonal mnoho pro
českou hudbu a hudební kulturu. Pro svůj nesouhlas se sovětskou okupací byl diskriminován a posléze
emigroval. V současnosti působí jako šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Letos se dožívá 70 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Prof. Ludvíkovi Kunderovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Profesor Ludvík Kundera je velký český spisovatel, jehož rozsáhlá nonkonformní
básnická, prozaická a dramatická tvorba významně obohatila českou literaturu. Proslul také jako
znamenitý překladatel, především z německé literatury. Je rovněž autorem vynikajících
literárněvědných a uměnovědných studií. Pro svou uměleckou orientaci a kritické názory byl
minulým režimem dlouhodobě perzekvován.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

plukovníkovi v.v. Ladislavovi Sitenskému

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Plukovník Ladislav Sitenský je významný český fotograf. Ve svých fotografických
cyklech zachytil boje na západní frontě za druhé světové války, jichž se účastnil jako
příslušník československé zahraniční armády. Dalšími stěžejními
tématy jeho tvorby jsou krajina a Praha. Je držitelem mnoha vysokých vojenských vyznamenání a prestižních uměleckých ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Jiřímu Stivínovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Stivín je výrazná a originální osobnost české hudební scény,
multiinstrumentalista, hudební skladatel a pedagog, který ve své bohaté umělecké činnosti
obsáhl řadu hudebních stylů a žánrů, které dokáže virtuózně interpretovat a novátorsky rozvíjet. Je autorem mnoha děl z nejrůznějších hudebních oborů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Janu Šrámkovi

za zásluhy o stát

Jan Šrámek se v roce 1949 aktivně zapojil do odboje proti komunistickému režimu. V roce 1950 byl
zatčen a odsouzen k 12 letům žaláře a konfiskaci veškerého majetku. 9 let pak strávil
v uranových dolech. Rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Vyjádřením jeho celoživotní oddanosti
demokracii a svobodě v naší zemi je socha T.G. Masaryka v Jaroměři, jejíž obnovení inicioval a umožnil. Letos dovršil 85 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Prof. MUDr. Jiřímu Vorlíčkovi, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Jiří Vorlíček je přední český onkolog, předseda České společnosti onkologické.
Jako vynikající lékař a vědec má významnou zásluhu na rozvoji onkologie a komplexní
péče o těžce nemocné u nás. Je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem
mnoha vědeckých ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

P. Janu Zemánkovi, CSsR

za zásluhy o stát

Páter Jan Zemánek byl jako příslušník řádu redemptoristů vystaven dlouhodobé perzekuci
komunistického režimu a nakonec v 60. letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let těžkého
žaláře. Po propuštění se věnoval pastorační činnosti. Po roce 1989 byl provinciálem kongregace a zasloužil se o obnovu církevního života u nás. Řadu let se věnoval duchovní péči
o delikventy v nápravných zařízeních.

Zdroj: Petr Hájek, www.hrad.cz

Související odkaz:

Prezident udělil
státní vyznamenání
, 29. 10. 2006