Ocenili první účastníky 3. odboje

Odbojáři mají nárok na odznak, až stotisícové odškodnění a případně
i dorovnání důchodu na průměr. Ocenění dnes obdrželo celkem 23 účastníků odboje,
z toho čtyři ministr udělil in memoriam rodinným příslušníkům zesnulých odbojářů.

autor: Michal Krumphanzl, zdroj: ČTK

Související články, fotografie, videa

Ocenění dnes dostal například Čestmír Čejka, kterého soud za jeho odbojovou činnost poslal
na 17 let do vězení.

Mezi oceněnými je i sedm žen, například Daniela Křeménková, která pro potřeby odboje
získala vysílačku. Přes 60 let čekala na odškodnění také Hana Truncová, která
po únorovém převratu stejně jako Sláma převáděla odpůrce komunismu přes hranice. „My jsme si
to nebezpečí ani tak neuvědomovali, chtěli jsme proti totalitě něco udělat,“ řekla ČT.

autor: ČT24, zdroj: ČT24 — Zd. K.

———————————

Na základě § 6 zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu
proti komunismu se osvědčení, pamětní dekret ministra obrany a odznak uděluje:

1. Panu Josefu Bobkovi

za zabezpečování tisku různých druhů protikomunistických letáků, jež se zaměřovaly
na podporu konání svobodných voleb v Československu, kritiku kolektivizace venkova
a  některých opatření režimu. Jmenovaný byl odsouzen pro trestné činy sdružování
proti republice a neoznámení trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
v trvání 1 roku.

2. Panu Jaroslavu Cimlovi

za aktivní působení v odbojové skupině, která bojovala proti totalitnímu režimu
v období od léta 1948 do června 1950. Jejich odbojová činnost spočívala
ve shromažďování a přechovávaní zbraní, v neúspěšném pokusu
o přepadení muničního skladu podnikové milice a snahy o zastrašení místních
členů KSČ a propagátorů kolektivizace vesnice. Jmenovaný byl odsouzen za zločin velezrady na 20 let
odnětí svobody nepodmíněně.

3. Panu Čestmírovi Čejkovi

za odbojovou činnost v rámci skupiny „Eduard“. Pan Čestmír Čejka byl jako jeden
ze zakládajících členů protikomunistické organizace odsouzen k 17letému trestu
odnětí svobody.  Po propuštění nadále veřejně vystupoval proti totalitnímu režimu, za což
byl v roce 1962 odsouzen k dalšímu trestu odnětí svobody v trvání 1 roku.
Jmenovaný byl odsouzen pro trestné činy velezrady a vyzvědačství k trestu odnětí svobody
na 17 let nepodmíněně.

4. Panu Přemyslovi Fialkovi

za publicistickou činnost zaměřenou na obnovu svobody a demokracie. Pan Přemysl Fialka v 80. letech dokumentoval
pro účely nezávislé publicistiky v Československu zejména porušování lidských
práv ze strany totalitního režimu a aktivity disentu. Jmenovaný byl za tyto aktivity
mnohokrát zadržen a vyslýchán.

5. Panu Pavlu Horákovi

Za výrobu a rozšiřování letáků povzbuzujících spoluobčany ke svobodnému
projevu a odporu proti totalitní moci. Jmenovaný byl za svoji iniciativu odsouzen na 18 měsíců
odnětí svobody.

6. Panu Antonínovi Hudskému

za veřejné vyjadřování politických a společenských postojů kritizujících
poměry v komunistickém Československu a podpis petice Charta 77, za které byl odsouzen k odnětí
svobody v trvání jednoho roku. Jmenovaný byl odsouzen pro trestný čin pobuřování
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců.

7. Panu Zdeňkovi Janíkovi

za založení a aktivní působení v odbojové skupině ANNA, která v letech
1949—1951 upozorňovala na nesvobodné poměry v Československu především výrobou
a distribucí letáků a poškozováním propagačních tabulí KSČ. Jmenovaný byl
odsouzen za trestný čin podvracení republiky k trestu odnětí svobody na 2 a půl roku.

8. Paní Růženě Kamarádové

za nesouhlas s totalitním režimem vyjádřený krátce po smrti Edvarda Beneše tiskem letáků
s protikomunistickým textem. Důsledkem projeveného pevného morálního postoje
a osobní statečnosti byla odsouzena za trestný čin příprav úkladů o republiku
k těžkému žaláři na 7 let.

9. Panu Alfrédu Kocábovi

za dlouhodobou a soustavnou protikomunistickou činnost. Pan Alfréd Kocáb byl v 60. letech jedním
z iniciátorů duchovního hnutí „Nová orientace“, které kritizovalo cenzuru,
nátlak StB na duchovní a dělení studentů podle třídního původu. V roce 1976 byl
jedním z prvních signatářů Charty 77 a v dubnu 1978 stál při založení
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v jehož rámci pracoval až do konce období
nesvobody.

10. Panu Jiřímu Kostúrovi

za více než dvacetiletou odbojovou činnost spočívající především v redakci
a autorství článků ilegálního undergroundového časopisu „VOKNO“ a organizaci
nezávislých kulturních akcí a koncertů zakázaných hudebních skupin.

11. Panu Zdeňkovi Kovaříkovi

za spoluzaložení a aktivní působení v odbojové skupině, která bojovala
za účelem obnovení svobody a demokracie proti komunistickému režimu mj. shromažďováním
zbraní, sabotážemi, pokusy o zastrašení funkcionářů KSČ a rozšiřováním
letáků. Jmenovaný byl odsouzen za trestný čin vyzvědačství v délce trvání
11 let.

Jmenovanému se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb.
přiznává postavení válečného veterána.

12. Paní Daniele Křeménkové

za významnou spolupráci s ilegální organizací, která byla napojená na agenty
americké C.I.C. Paní Daniela Křeménková získala pro potřeby odboje vysílací stanici.
Dále pomáhala při převádění lidí ohrožených režimem za hranice do Spolkové
republiky Německo. V neposlední řadě pak agentům C.I.C. předávala informace zpravodajského charakteru.
Jmenovaná byla odsouzena za trestný čin vyzvědačství na 12 let.

Jmenované se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb. přiznává
postavení válečného veterána.

13. Paní Marii Rút Křížkové

za dlouhodobou aktivní činnost proti komunistickému režimu v Československu, která spočívala
například ve výkonu funkce mluvčí Charty 77, ve spolupráci s Výborem na obranu
nespravedlivě stíhaných či podpisu manifestu Hnutí za občanskou svobodu.

14. Panu Milanu Kubesovi

za publicistickou aktivitu v německém exilu v různých českých a německých
tiskovinách a působení v rámci Rádia Svobodná Evropa. Pan Kubes měl dále
významný podíl na distribuci exilové literatury a technického zařízení pro
samizdat do tehdejší Československé republiky.

15. Panu Vlastimíru Maierovi

za odbojovou činnost bránící nastupujícímu komunistickému režimu v Československu. Pan
Vlastimír Maier spolu s Karlem Geschnattelem vyrobil a rozšířil dvě série protirežimních
letáků. Dále si opatřili střelné zbraně a prováděli ozbrojené a maskované přepady
s cílem vyhledat a zastrašit místní funkcionáře KSČ. Jmenovaný byl odsouzen
za trestný čin velezrady a sabotáže na 15 let.

16. Paní Květě Markové

za spoluzaložení brněnského „Dubček-klubu“ a aktivní působení v tomto klubu
i mimo něj, které spočívalo v opakovaném rozmnožování a distribuci
ilegálních tiskovin a letáků, které měly např. pravdivě informovat veřejnost
o postupující normalizaci a cenzuře, politických procesech 50. a 60 let
a nedemokratických volbách. Jmenovaná byla odsouzena za podvracení republiky na 3 roky.

17. Panu Vieroslavu Slámovi

za spolupráci s kurýry britské zpravodajské služby IS v letech 1950—1952, která
spočívala zejména v poskytování informací strategického charakteru,
ukrývání pronásledovaných osob, získání vysílací stanice
a pomoci při převádění osob přes hranice do exilu. Jmenovaný byl odsouzen na 25 let.

Jmenovanému se současně na základě § 5 zákona č. 262/2011 Sb.
přiznává postavení válečného veterána.

18. Paní Haně Truncové

za působení v protikomunistické ilegální skupině, které spočívalo v tisku
a rozšiřování protirežimních letáků. Paní Hana Truncová dále pomáhala při
emigraci osob, kterým hrozila perzekuce kvůli jejich náboženskému přesvědčení. Falšovala dokumenty
a předávala agenturní zprávy do zahraničí. Jmenovaná byla odsouzena pro trestný čin
velezrady a vyzvědačství k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce
13 let.

19. Paní Heleně Buryanové

za aktivní odbojovou činnost proti totalitnímu režimu a působení ve skupině, která
pomáhala agentům americké C.I.C. Františku Kocyanovi a Josefu Ostruzskému. Paní Buriánová
od jara 1949 do svého zatčení v zimě 1951 předávala kurýrům tajné služby
demokratického státu depeše a informace zpravodajského charakteru. Jmenovaná byla odsouzena společně
s 23 dalšími obviněnými k 11 letům odnětí svobody.

Ocenění převezme dcera paní Buryanové Dagmar Sadowská

 

IN MEMORIAM

01. Panu Josefu Ehrenbergerovi

za rozmnožování a rozšiřování pastýřských listů, papežských encyklik
a dalších textů, jež mj. kriticky komentovaly vztah církve a státu, politické dění
v totalitním Československu a omezování náboženské svobody komunistickým režimem.
Pan Josef Ehrenberger se v rámci skupiny podílel dále na koncepci
a vydávání  katolického samizdatového časopisu, který kritizoval marxistickou
ideologii a informoval o církevních událostech.   Jmenovaný byl odsouzen
za trestný čin sdružování proti republice na 4 roky.  

Ocenění převezme pozůstalá manželka paní Eva Ehrenbergerová.

02. Paní Františce Hejtmánkové

za poskytování úkrytu a pomoci kurýrům britské zpravodajské služby, za což byla
odsouzena k pěti letům odnětí svobody pro vyzvědačství.

OBĚ Ocenění převezme pozůstalá dcera paní Eliška Slámová.

03. Panu Václavu Hejtmánkovi

za poskytování úkrytu a pomoci kurýrům britské zpravodajské služby, za což byl
odsouzen k deseti letům odnětí svobody pro vyzvědačství.

Ocenění převezme pozůstalá dcera paní Eliška Slámová.

04. Panu Jiřímu Pražákovi

za práci pro ilegální skupinu na Jihlavsku, která spočívala
v získávání vojenských, hospodářských a politických informací pro
kurýry zahraničních tajných služeb. Dále za rozšiřování letáků
s protikomunistickým obsahem. Jmenovaný byl odsouzen za spolčení za účelem
vyzrazení státního tajemství na 25 let.

Ocenění převezme pozůstalá manželka paní Jiřina Pražáková

Zd. K.