Nesmíme zapomínat! Zamyšlení.

Zákon č. 198/93 Sb. byl přijat parlamentem České republiky dne 9. 7. 1993. Dovolte nám, abychom připomněli znění zákona ve zkrácené podobě. § 1: Komunistický režim a ti, kdo ho aktivně prosazovali, jsou plně odpovědni za zločiny uvedené v odstavci a) až e) zákona. § 2: Režim založený na komunistické ideologii byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou. § 4: Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen, perzekuován a nepodílel se na skutečnostech § 1 odstavce 1 tohoto zákona si zaslouží účast a morální zadostiučinění.

Pokládáme za svou povinnost stále připomínat dobu nedávno minulou. Vedení současné KSČM usiluje znovu získat vedoucí postavení ve společnosti. Proto stále připomínáme zločiny, kterých se za 40 let dopustila.

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore, věříme, že naše obavy o šťast-nou budoucnost našeho národa chápete, a proto naši žádost pečlivě zvážíte.

Patnáctileté volání Konfederace politických vězňů o potrestání viníků zodpo-vědných za zločiny, kterých se dopustili za svého působení ve strukturách ko-munistické strany, se nekonalo a nekoná! Václav Havel to posvětil tlustou čarou za minulostí.

Chceme věřit společně se všemi slušnými lidmi, že komunistům novou příleži-tost nedáme, že bude dán průchod právu a spravedlnosti. Mějme stále na paměti, že naše vyrovnání se s minulostí nebude posuzovat jen historie, ale i generace, které přijdou po nás!

Karel Páral bývalý politický vězeň č. 010378

Září 2005 Z.K.