Návštěva u premiéra

Předmětem setkání nebylo jen loučení s rokem 2007 a přání zdraví atd. do nového roku, ale i seznámení s akcemi v roce 2008, které bude KPV pořádat. Pan
premiér byl ze strany KPV požádán o záštitu při slavnostním setkání a koncertu dne
30. března 2008 v Praze na Žofíně, při příležitosti vzpomínkového setkání ke 40.
výročí založení klubu K 231. Žádost byla akceptována a pan premiér přislíbil
účast.

Dále bylo jednáno informativně o přípravě zákona o III. odboji, nárok na odškodnění vdov po popravených a zemřelých v komunistických věznicích.

Setkání zaručeně kladnou přineslo odezvu na obou stranách.

Přítomní zástupci KPV poděkovali za pozvání a všichni se těší na další
vzájemnou spolupráci.

Více viz fotoreportáž na oficiálních
web stránkách premiéra Mirka Topolánka.

Zd. K., prosinec 2007