Na komunisty si zvykat nechceme!

PETICE:- 1

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu
petičním

 

NA KOMUNISTY SI ZVYKAT NECHCEME!

V listopadu 2008 uplynulo devatenáct let od pádu komunistického režimu v tehdejším
Československu. Tento listopad se však do dějin zapíše spíše jako měsíc, kdy se komunistům
povedl návrat k aktivní účasti na vládě v našich krajích, a to za veřejného souhlasu demokratů. Je hříčkou historie, že se tak děje šedesát let po té,
kdy takzvaný „Vítězný únor“ zahalil naši zemi do temného pláště
komunistického bezpráví.  Představitel jedné z hlavních demokratických stran
nám vzkázal, že si na účast komunistů na reálné politické moci zvykneme. My,
níže podepsaní občané, však nahlas a veřejně prohlašujeme: „Na komunisty si zvykat
nechceme!“

Nástup obou totalitních režimů — nacistického a komunistického — k moci
se udál nenápadně na základě demokratických voleb. Stejně nenápadně se nám
jeví i postupná legitimizace vládnutí komunistů nejprve na krajské úrovni, aby byl
posléze umožněn jejich nástup i k převzetí moci celostátní.

Je pro nás nepochopitelné že, ačkoliv byl komunistický režim prohlášen
za nezákonný, je držitelce těchto idejí — komunistické straně — stále umožněno
ovlivňovat vývoj demokratické společnosti. Program, ideové materiály a prohlášení
politických představitelů KSČM svědčí o tom, že se současní komunisté mnoho neliší
od těch předlistopadových.  Nejnovějším dokladem tohoto faktu je i personální
obsazení krajských rad bývalými funkcionáři komunistického establishmentu.

My, níže podepsaní občané, proto vyzýváme vládu České republiky,
zákonodárce a další státní orgány a představitele demokratické společnosti,
aby:

a)      se veřejně postavili proti návratu komunistů
k reálné politické moci a veřejně se distancovali od takového
počínání;

b)     důsledně postihovali veřejnou propagaci komunismu a ostatních
hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jedince nebo skupiny obyvatel,
především rozpuštěním všech stran, spolků a hnutí, které se k této propagaci
hlásí;

c)      vyslyšeli výzvu Senátu PČR k iniciování
soudního zákazu KSČM;

d)     zavedli povinnou výuku novodobých českých dějin
do školních osnov tak, aby tato výuka nekončila rokem 1945, jak je tomu dnes ve většině případů
zvykem;

e)      aktivně podporovali všechny vzdělávací, kulturní
a společenské projekty, které ukazují společnosti zločinnost všech totalitních režimů;

f)       završili proces nápravy zločinů komunistického
režimu.

V Praze 17. listopadu 2008

Petiční výbor:

Jan Cieslar, Široká 6, Praha 1

Jan Jakob, Masarykova 883, Roztoky u Prahy

Viktor Meca, Pod Nouzovem 970/7, Praha 9

Jan Sixta, V Jinchařích 5, Praha 1

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je
oprávněn:

 

Jan Cieslar, Široká 6, Praha 1

 

Podpisový arch k petici           
                       
                        
č. …

 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné
blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch
se týká petice

Na komunisty si zvykat nechceme.

Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního
zákona.

Za petiční výbor:

Jan Cieslar, Široká 6, Praha 1

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

Příloha — Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu
má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány
a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha — zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní
orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného
společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen
„petice“). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva
nesmí být nikomu na újmu.

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu
orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.
(poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej
nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním
orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat
ve styku se státními orgány.

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat
občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno,
příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem
řádně seznámil.
K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé,
jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo
je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též
na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení
státního orgánu
, nesmí však dojít k omezení provozu motorových
a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena
osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční
výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci
zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho
působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu
a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů
písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede
stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před
státními orgány a přijímání a vyřizování stížností,
oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí
podle tohoto zákon