Memorandum Žofín 2006

Političtí vězni komunistického režimu se obracejí na všechny demokraticky smýšlející občany, zejména pak na politické představitele demokratických stran, poslance, senátory a mediální pracovníky, aby je podpořili v jejich úsilí o zákaz zločinné komunistické ideologie, o postavení komunistické strany mimo zákon a o vyslovení plné odpovědnosti této strany za spáchané trestné činy v období její diktátorské a totalitní nadvlády. S tím souvisí povinná náhrada veškeré újmy fyzické, morální i materiální občanům touto stranou poškozeným nebo pozůstalým po těch, jejichž život byl utracen v rámci naplňování ideologických záměrů komunizmu.

KPV vychází z předpokladu, že tento záměr bude naplňován v rámci legislativního programu Parlamentu ČR v uvedeném výčtu návrhů zákona nebo vládního nařízení:

  • zákaz komunistické strany jako zločinecké organizace, zákaz propagace komunistické ideologie jako návodčí formy k páchání zločinů (postavit komunizmus na roveň nacizmu, legislativně postupovat stejně jako postupovalo Německo a Rakousko proti nacizmu, neboť neznáme žádný druh zločinu z těch spáchaných nacisty, aby ho neměli na svědomí také komunisté);
  • finanční odpovědnost komunistické strany vůči občanům, kteří utrpěli újmu způsobenou rozhodnutími a jednáním komunistického režimu nebo komunistické strany;
  • poskytnutí plnohodnotné satisfakce občanům poškozeným komunistickým režimem nebo komunistickou stranou, a to formou obvyklou v EU;
  • poskytnutí satisfakce a plnohodnotné vyrovnání újmy vdovám po občanech popravených z politických důvodů;
  • napravení občanských a společenských důsledků otrockých prací politických vězňů, využívaných k těžbě uranové rudy ve prospěch zbrojních záměrů SSSR;
  • o třetím národním odboji proti komunizmu (vymezení kritérií a občansko-právního postavení; poznámka: třetí národní odboj proti komunizmu musí získat plnohodnotné společenské a právní postavení odpovídající úrovni druhého odboje proti nacizmu);
  • o otrockých pracích organizovaných komunistickou diktaturou a komunistickou stranou;
  • o mezinárodním muzeu otrockých prací komunistických režimů umístěném v areálu „Rudé věži smrti“ na Jáchymovsku (Žďár n./O.), o podpoře politických vězňů komunistického režimu v bývalém Československu při ustavování mezinárodního komitétu politických vězňů v rámci EU;
  • o nápravě křivd a újmy studentů, kterým bylo z politických důvodů komunistickým režimem znemožněno studium, případně dokončení studia;
  • právo občana na individuální obranu a ochranu občanských a lidských práv.