Koncert k 90. výročí Republiky pro KPV ČR — Obecní dům 12.10.08

Slova na zahájení přednesla předsedkyně KPV — ČR.

„Vážená slovenská delegace v čele s rádkyní 
a zástupkyní velvyslance Slovenské republiky paní Vierou VISKUPOVOU, vážený pane
primátore, vážení zastupitelé Městských částí hlavního města Prahy,
vážení hosté, přátelé, Sokolové, Skauti, Orlové, PTP, muklovská rodino,
vážení členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy a Ústřední hudby
Armády České republiky v čele s panem šéfdirigentem Jiřím KOUTEM.

Vítám Vás všechny jménem KPV ČR ve Smetanově síni Obecního domu. V tento
den a v tuto hodinu.

My všichni bez rozdílu jsme hosty pana primátora hlavního  města Prahy Dr. Pavla Béma.

Než se zaposloucháme do nádherné hudby Smetanovy „Mé vlasti“ a neméně
nádherné Janáčkovy Sinfonietty, dovolte mně krátké zamyšlení.

Mnoho generací před námi toužilo a různým způsobem usilovalo o navrácení
státnosti historickým zemím koruny české.

Mnoho utrpení bylo prožito, mnoho nesvobody a zmařených životů poznamenalo neustálý
zápas, který byl ukončen v říjnu před 90 ti lety.

Prosím, uctěme v pokoře památku všech našich předků a těch, kteří se o 
28. říjen 1918 zasloužili. K naší úctě a díkům patří i ti, kteří
za 90 let existence naší státnosti položili pro dobro rodné země svobodu, zdraví a mnohdy
i život.

Prosím o minutu zamyšlení!“ 

Děkuji.  -   MUDr. Naděžda Kavalírová

Další projev přednesl pan primátor  MUDr. Pavel Bém.:

„Dámy a pánové,

„Spolčil se s jinými, aby se pokusil zničit nebo rozvrátit lidově-demokratické
zřízení republiky.“ Tato slova stejně jako „záporný postoj k lidově-demokratickému
zřízení“ jsou odůvodněním trestu smrti pro majora René Černého. Takové
zdůvodnění stálo na stovkách dalších rozsudků.

Psali je lidé, kteří se bavili ponižováním jiných. Lidé, kteří nechali
jiné lidi týrat bez ohledu na věk, pohlaví nebo zdravotní stav, lidé, kteří brzy
ráno chodili na nádvoří pankrácké věznice jíst chlebíčky a hodnotit
chování odsouzenců, lidé, kteří odsouzeným i poslední chvíle či výkon
trestu ztrpčili do nesnesitelnosti, lidé, kterým se nedostávalo ani elementární dávky
empatie a soucitu.

Komunistický režim tvrdil, že „odstřeluje škodnou“, která měla rozvrátit demokracii,
tvrdil, že vychází z ideí svobody a štěstí pracujícího lidu. Vycházel
ze zvrácenosti a sadismu, jinak si nelze vysvětlit brutalitu, s jakou vraždil své odpůrce, ať už
na šibenici, nebo v lágrech.

Dámy a pánové, když hovoříme o zločinech komunismu, jako bychom hovořili
o čarodějnických procesech. Prokurátor Urválek jako pohrobek inkvizitora Bobliga z Edelstadtu, oběti,
jejichž proviněním bylo jejich vzdělání, názory, majetek, jejich víra. Jakákoli obhajoba
se stávala jen dalším proviněním, kdokoli by se obviněných zastal, obvinil sám sebe. Může
být systém, který toto dopustí, označen za zdravý, funkční a spravedlivý?

Dámy a pánové, připomínáme si devadesát let od vzniku svobodného
Československa. Kdybychom však měli spočítat léta skutečné svobody, bylo by Československo o mnoho
mladší. Tato republika prošla mnoha tragédiemi, z nichž komunistická nadvláda byla jednou
z nejhorších. Opět proto apeluji na paměť nás všech, na naše svědomí. Připomínejme
si jména obětí a připomínejme si jména jejich vrahů.

Dámy a pánové, nevzpomínejme dnes se smutkem. Radujme se, že komunistický režim
nakonec byl zničen, a to díky tomu, že od jeho počátku proti němu stálo dost těch,
kteří měli odvahu odporovat a nést za to následky. Vzpomínejme dnes s radostí,
úctou a respektem před všemi, kteří proti režimu bojovali.

Přeji vám krásný umělecký zážitek. „

 

Následoval projev starosty městské části Prahy 1 pana  Ing. Petra Hejmy

„Vážené dámy a pánové,

Velmi si vážím vašeho pozvání na toto slavnostní shromáždění. Je mi velkou
ctí vás přivítat na území historické Prahy 1,  zde v Obecním domě,
na místě, které je nerozlučně spjaté se vznikem samostatného československého
státu.
 Již 6. ledna 1918 zde čeští poslanci přijali tzv.
Tříkrálovou deklaraci, ve které požadovali samostatnost pro český národ. Dne 13. dubna
na shromáždění ve Smetanově síni pak svoji podporu požadavku samostatného státu
vyjádřili Národní přísahou představitelé českého veřejného životy v čele
s Aloisem Jiráskem. 28. října 1918 zde představitelé Národního výboru
v Grégrově sále slavnostně přijali zákon o zřízení samostatného
československého státu.

V provolání Národního výboru se mimo jiné praví:

Lide československý !  Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil
dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Lide
československý ! Celý svět sleduje i Tvoje kroky do nového života. Tvůj vstup do země
zaslíbené. Zachovej štít čistý, ni jediným rušivým činem nesmí být zkaleny
nynější velké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustit ničeho, co by mohlo
vrhnouti stín na čisté jméno národa. Každý z Vás musí bezvýhradně
šetřiti všeho, co jinému jest svato.

Tímto provoláním vznikla tzv. První republika. Svobodná země Čechů a Slováků však
měla jen dvě desítky let trvání, a to až do září 1938, kdy prezident Beneš přistoupil
na ponižující podmínky Mnichovské dohody a Slováci posléze vytvořili svůj
vlastní stát.

Podzim 1938 znamenal nejen vznik protektorátu, ale zejména historického traumatu
a ponížení českého národa, což se projevilo nemalou kolaborací za 2. světové
války, ale i podporou komunistů po roce 1945. bohužel tyto historické skutky jsou velkým prohřeškem
proti zde vyhlášenému provolání zakladatelů českého státu. Český národ ztratil
svou svobodu, země přestala být zaslíbenou a stín na čisté jméno českého
národa byl vržen.

Gottwaldova slova na Staroměstském náměstí odstartovala jedno z nejtemnějších období
naší země. Komunistický režim si v ničen nezadal s německými fašisty. Současně
s převzetím moci v únoru 1948 začali komunisté pronásledovat skutečné
i domnělé odpůrce nového režimu. Docházelo k propouštění ze zaměstnání,
vylučování ze studia, konfiskace majetku, věznění, mučení, popravám. Nemohu ve své
promluvě nevzpomenout na mého dědu, kterého tento režim poslal na 7 let do lágru
v Jáchymově a mého tátu na tři roky k PTP.

V období od února 1948 zhruba do poloviny padesátých let tak vznikaly
v Československu tisíce odbojových skupin. S jediným cílem- získat zpět
to nejcennější, co národ může mít.

Svobodu, své vlastní sebeurčení.

Jan Werich: Špatné je zlé konat, ale ještě horší je zlému přihlížet.

Byli jste to právě i vy, kteří jste se moudrým rčením Jana Wericha řídili.
Setkáváme se při různých příležitostech, kde je vám vždy vyjádřeno
uznání, úcta, vyzdvihováno vaše hrdinství a vlastenectví. Slova jsou krásná,
nejsou však dostatečným oceněním toho, co jste pro český národ v rámci 3  odboje
prodělali. Často se marně volá po potrestání bývalých bachařů
a brutálních vyšetřovatelů. Mnohdy žijí bývalí političtí vězni v chudých
podmínkách, kdežto bývalí estébáci požívají všech výhod, včetně
odstupného, vysokého důchodu a dalších odměn. Udělejme vše pro to, aby dnešní svobodný
stát mohla na základě schváleného zákona udělat pro vás více, aby
se vám dostalo více než krásných  slov !  mohl by to být krásný
dárek vám k 90. výročí vzniku samostatného československého státu.

Zároveň udělejme vše pro to, abychom uchránili naši zemi zaslíbenou, zachovali si  štít
čistý, a nedopustili se ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno národy.
Každý z nás bezvýhradně šetřme všeho, co jinému jest svato !“

Následoval nádherný koncert orchestru FOK ústřední hudby Armády ČR.

1. část:       
               

Bedřich Smetana, Má vlast- Vyšehrad, Vltava a Šárka, Symfonický orchestr hlavního města
Prahy FOK

2. část:            
           

L. Janáček, symfonické dílo Sinfonietta (12. Srpna bylo  80. výročí jeho
úmrtí) FOK a Ústřední hudba Armády ČR

Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář

Zd. K. — říjen 2008