Jednotné stanovisko KPV ČR k současnému dění kolem ÚSTRu

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) byl zřízen jako jeden z posledních
z východního bloku „sovětských satelitů“ zákonem 181/2007Sb. Dle Hlavy II.,§3 odst.2 je
organizační složkou státu. Je to organizační útvar, který v určité vymezené
oblasti veřejné správy zastupuje stát a který nakládá se státním majetkem.

V žádném případě se nemůže změnit v budoucnu název ÚSTR, neboť zkoumá totalitu
nacistickou a komunistickou dle zák. 181/2007Sb, § 4, odst. a) až h). Komunistická totalita byla, je a bude
součástí našich dějin. Její návrat je pro nás nežádoucí.

Stejně tak je nepřijatelná změna zákona 181/2007Sb tak, že by se pak mohl změnit i název Ústavu
(pouze na vědecký, bez totality)

Toto stanovisko je závazné pro všechny představitele KPV ČR jednající jejím jménem.

V Praze dne 17. dubna 2013 — (Zd. K.)