Informace pro členy KPV

ODŠKODNĚNÍ  PRO  POZŮSTALÉ!

 Informace, která je lehce přehlédnutelná!

Nařízení vlády podle Sbírky zákonů č. 405/2005 ze dne 21. září 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 622 o poskytování příplatku k důchodu, ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Podle tohoto nařízení (č. 405/2005) je možno uplatnit finanční nárok příplatku k důchodu těm, jejichž rodič v době výkonu trestu odnětí svobody, nebo vazby pro trestný čin uvedený v odstavci 1 písm. a) zemřel a následně byl rehabilitován — platí,  jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění mohou požádat o příplatek k jejich důchodu.Při úmrtí obou rodičů za výše uvedených podmínek se příplatek posuzuje po každém rodiči zvlášť.

Příplatek se stanoví ve výši 2/5 stanovené částky tj. 20,- Kč za každý měsíc věznění zemřelého rodiče.

V praxi to znamená :

Pozůstalí, děti, po rodiči, který zemřel ve vězení a byl posmrtně rehabilitován, jimž bylo v době úmrtí rodiče méně než 18 let, mají nárok na příplatek k jejich důchodu ve výši 20,- Kč za každý měsíc věznění zemřelého, nebo popraveného rodiče.

Nárok je možno uplatnit na pobočkách České správy sociálního zabezpečení v místě bydliště, po předložení — rehabilitačního usnesení za zemřelého rodiče, potvrzení délky odpykaného trestu rodiče do jeho smrti ve vězení, rodný list žadatele, úmrtní list zemřelého rodiče, potvrzení, že žadatel pobírá důchod v ČR.
Bližší informace podá ústředí KPV — Praha,

Výňatek z nařízení vlády předkládá Zdeněk Kovařík

Výzva KPV ČR vdovám a vdovcům po politických vězních

Konfederace politických vězňů ČR žádá vdovy a vdovce po státních občanech české republiky, kteří v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 byli odsouzeni a vykonali trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byli rehabilitováni podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č. 70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č. 198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, jimž nemohl být přiznán příplatek podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., protože po těchto občanech nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, aby oznámili KPV ČR svá jména, data narození, rodná čísla a adresy spolu se stručnými údaji o svých zahynulých partnerech. Sdělené údaje budou využity při projednávání možnosti nové úpravy odškodnění.

Kontaktní adresa pro sdělení: Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, k rukám tajemníka Zdeňka Pavelky.