20. výročí založení KPV Slovenska

Slavnostní setkání se zúčastnila delegace KPV ČR s předsedkyní MUDr. Naděždou
Kavalírovou.

Setkání proběhlo podle programu: Zahájení hymnami ČR a SR.

Úvodní projev přednesl Anton Srholec — predseda KPVS.

Keď sme pred 20 rokmi založili KPVS neopovážil som sa ani len snívať o tom, že sa dožijem
20 výročia jej existencie a že mi bude dopriate prezentovať bohatú žatvu tejto jedinečnej,
fantastickejorganizácie.Komunizmus padol, ale komunisti prežili v mnohých štruktúrach a snažili sa
tváriť, ako by sa nič nestalo. Politických vazňov, ako živú pamať zločinov komunizmu neprivítali
s nadšením. Na začiatku sme stáli pred pokušením stať sa politickou stranou. Formu nadstraníckeho
Občianskeho združenia sme si zvolili aj z pokory, lebo vačšina z nás sme nemali možnosť študovať na vysokých školách, eště menej politológiu, či právo. Ale hlavne preto, aby sme to more utrpenia
40 ročného komunistického teroru nepredali za politickú moc a za privilégia.KPVS je výberovou
organizáciou. Má 1500 členov. Sú to bývalí politickí vazni, odvlečení do bývalého Sov.Zvazu, obete PTP, Akcie R, Akcie B, zlikvidovaných skautov, podnikateľov, takzvaných kulakov a svedkovia šikanovania, nespravodlivosti a násilia, ich deti a rodinní príslušníci. Názorom sú
to povačšine kresťania a demokrati.KPVS ako živá pamať národa s vysokým morálnym kreditom nesie,
svedčí a dokumentuje najkrutejšie prenasledovanie v našich dejinách. Pravdivé skutočnosti a konkrétné príbehy ako šperky ukladá do pamati slovenského národa. Vykonává aj
službu prevencie. Svedčí o tom, že sloboda bola poctivo a draho zaplatená a ako memoria passionis varuje pred
novými skrytými formami násilia, klamstiev a teroru, ktoré ohrozujú súčasnú demokraciu a slobodu.KPVS sa hlási ku kresťanským hodnotám, ktoré inšpirovali skoro celý protikomunistický
odboj na Slovensku. Kresťanská viera posilňovala prenasledovaných a dávala nádej mučedníkom. Voči
církevným inštitúciám vačšina našich členov zaujímá postoj úctivý,
lojálny,alekritický.Utrpenie obetí komunizmu je nespochybniteľné. I keď nie je možné
nájsť a potrestať vinníkov, obete musia ostať zjavné, zaevidované, ako dokazy o slávnej a hrdinskej epoche našich dejín , keď bolo popravených viac ako 150 nevinných ludí, viac ako 70 000 žien a mužov vo vazení, viac ako 400 ludí zastrelených na hrniciach, a dnes už ťažko pochopiteľňé
vlnyhrozy,strachuateroru.KPVS za 20 rokov svojej činnosti postavila týmto obetiam dva veľké pomníky.
Jeden na Ružinovskom cintoríne, druhý pod Devínskym bralom a desiatky menších pomníkov a pamatnýchtabúlˇ.Spolu s vydavateľstvom Michala Vaška a ÚPN vydala mnoho kníh, spomeniem len Zločiny
komunizmu, dva diely Triednych nepriateľov, Svetlo z hlbín Jáchymovských lágrov, čo je preložené
do nemčiny a do angličtiny, publikovala množstvo prác, štúdií a filmových dokumentov. Časopis Naše
Svedectvo je jedinečným dokazom toho, že aj o prežitom utrpení
jemožnépísaťpokojneabezhnevu.Vykúpimesaibatvorbou.Úzko spolupracujeme so sesterskou českou
Konfederáciou. Zúčastňujeme sa na ich akciách, ako je Jáchymov, Hostýn, MeneTekel a iné. KPVS
usporiada každoročne asi 10 seminárov, ktorésúprístupnéajširšejverejnosti.Vysoko si
ceníme prácu ÚPN Jána Langoša a vďačně a radi spolupracujeme.Na našich 22 pobočkách po celom
Slovensku máme sekciu detí, hlavne Dcér KPVS, ktoré preberajú zodpovednosť za prežité. Komisia
právnikov pri KPVS vypracovala návrh zákona na čiastočné odškodné vo forme príplatku
k dochodku všetkých ešte žijúcích politických vazňov.Členovia KPVS často informujú
v médiách o prežitých hrozách komunizmu, čo by mnohí politickí a kultúrni
činitelia radšej zamlčali. Pri spomienke na 20 výročie pádu železnej opony sme rozprávali v našich
médiách , dokonce aj v rakúskom rozhlase a veľa razy vo vysielaní
preSlovákov,žijúcichvRakúsku.Mnohí naši členovia ako kresťania a demokrati sa angažujú
v politickom zápase o viac pravdy, spravodlivosti a slobody v našej krajine. Hrdí a s úctou si
spomínáme na zosnulých predsedov, ako bol Neuwirth, Pittner, Paulíny. Na mučedníkov, ako
Javorský a Langoš, ktorých záhadná a tragická smrť ostává neobjasnená. Na celé litanie našich zosnulých vzácnýchčlenovačleniekpocelomSlovensku.KPVS je spoločenstvo
živých svedkov, poznamenaných zločinmi, ktoré poznajú nie z literaury, či z médií,
ale z prvej ruky. Z vlastnej skúsenosti. Svedkovia, ktorí sa nechvália zásluhami, či
privilégiami, ale ludí, ktorí aj v súčasnej dobe chránia morálku, právo a demo-kraciu. Pre budúcnosť sú zdrojom inšpirácie, príkladom statočnosti a odvahy k prekonávaniu
prekážok v zápase o stále vyššiu formu našej národnej aj osobnej existencie. Chcem sa poďakovať
láskavej a dobrej božej Ruke za ten zázrak, že pred 20 rokmi padol dúfajme že posledný totalitný
režim v Evrope, za modlitby, obete a vernosť statočných. Všetkým vám, ktorým na srdci leží
dobro všetkých obyvateľov našej vlasti.Osobitné poďakovanie patrí Magistrátu za túto miestnosť,
Doprastavu, ktorý nám poskytuje prístrešie, kde móžeme žiť a pracovať, Hans Seidel Stifftung a mnohým našim sponzorom, všetkým našim obetavým členkám a členom, delegátom, ktorí často
nezištne pracujú na cieloch Konfederácie a všetkým vám, ktorým utrpenie aj iných nie je
ľahostajné.KPVS želám do daľších rokov božie požehnanie a veľa úspechov.Bratislava, Marec 2010. Anton
Srholec — predseda KPVS.

Následoval projev předsedkyně KPV ČR N. Kavalírové

Muklovskou píseň přenesla A. Čermáková, následoval projev Karola Noskoviče — Dvacet roků KPVS,
následně předával pamětní medaile předseda KPVS zástupcům KPV ČR a členům KPVS, R. Dobiáš
prezentoval z knihy „Básnici za mřižemi“. Program byl doplněn přednesem básní a zpěvem pana
Juraje Hurného.

Zd. K. —  březen 2010.