20 let KPV Hradec Králové — slavnostní schůze

Přivítal hosty — členy PSP ČR paní Hanu Orgoníkovou, Alenu Páralovou, Davida Kafku, Zdeňka Lhotu,
primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška, ex-hejtmana Ing. Pavla Bradíka,
bývalého přednostu Okresního úřadu Ing. Jiřího Vlčka, spisovatele a hudebníka
— spoluzakladatele OF v Hradci Petra Štěpánka, předsedkyni KPV MUDr. Naděždu Kavalírovou,
místopředsedy a členy předsednictva KPV, zástupce poboček KPV — Náchod, Nová Paka, Pardubice,
Olomouc, Brno, zástupce organizací Skaut-Junák, Sokola, Orla, YMCY, biskupy hradeckých církví,
Selské jízdy-Nechanice, členy KPV v Hradci Králové a jejich rodinné
příslušníky, europoslance MUDr. Miroslava Ouzkého a další.

Odkaz:

Na zahájení zazpíval pěvecký sbor GYBON — Gymnázia Boženy Němcové státní
hymnu. Vzpomínkou za zemřelé byla minuta ticha.

Následoval projev předsedy pobočky Zdeňka Kovaříka:

„Vážení přítomní, vážení hosté, dámy a pánové sestry
a bratři.

Motto dnešního dne: „Dvacet let Konfederace politických vězňů Československé republiky
a dvacet let Konfederace politických vězňů v Hradci Králové.“

Dovolte, abych Vás všechny na dnešním slavnostním setkání, které je zároveň
i vzpomínkové, upřímně pozdravil a poděkoval za Vaši účast. Není
to fráze, ale hluboké vyjádření úcty a respektu Vám všem za to, co jste pro
demokracii v tomto státě a pro nás, členy Konfederace politických vězňů a jejich rodinných
příslušníků, učinili. Bohužel je mnoho těch, kteří se dnešních dnů už nedočkali.

Bereme realitu našeho věku, věku bývalých politických vězňů a jsme nuceni si sami přiznat, že čas
je neúprosný všem i nám a jen neradi se smiřujeme s tím, že se nám už
nedostávají jak fyzické, tak ani duševní síly dokončit to, pro co jsme v našich mladých
letech bojovali. A tak jsme povinni našim dětem a vnukům předávat poznatky a zkušenosti z našich životů,
aby mohli převzít a nést pomyslný prapor svobody a demokracie až do trvalého
a vítězného konce, který jsme my, bývalí političtí vězni, převzali od našich
rodičů a se ctí a odhodláním jsme pod ním bojovali. Musíme konstatovat,
že ideály z naší mladé doby nejsou naplněny podle představ, a proto je i dnes nutno
připomínat a nezapomínat na minulost. Není to jednoduché, jak jsme to poznali, ale je
to práce a boj, ve kterém se nesmí ustávat. Nepřejeme našim občanům,  aby
se dožili zklamání, kterých jsme se dožili my.

Trochu připomenutí minulosti.

Královéhradecká pobočka Konfederace politických vězňů, kterou od jejího založení vedl
Karel Páral, byla jednou z prvních, která sdružila bývalé politické vězně
Hradeckého kraje hned v prosinci roku 1989. Začínali jsme v primitivních podmínkách, ale
s vědomím odpovědnosti, že naše práce a snažení budou platné pro všechny
bývalé politické vězně komunistického režimu, ale hlavně pro budoucnost této země. Musím
bohužel konstatovat, že jsme neměli zkušeností a dost sil a odvahy zasáhnout
i do veřejného politického vývoje.

Bilancování činnosti hradecké pobočky je zdánlivě jednoduché. Shrnuli jsme
to v Almanachu, který jsme v roce 1999 vydali.

V březnu roku 1990 jsme měli první celokrajskou schůzi, na kterou se dostavilo více než
350 bývalých politických vězňů z tehdejšího Královéhradeckého kraje. Proto
jsme vám při příchodu předávali pamětní list, na kterém jsou uvedeni všichni
zakládající členové královéhradecké Konfederace. Chceme vám tímto osvěžit
paměť a na ty všechny nezapomenout.

Konfederace docílila toho, že všichni ti, kteří byli vězněni za politické delikty, byli mimosoudně
ze zákona rehabilitování. Na základě této závažné skutečnosti mohli
být proto i částečně odškodněni. Poslední odškodnění nastane prvním lednem roku
2010. Od počátku existence KPV jsme usilovali o zákaz komunistické strany a uznání
III. odboje. Ani jedno i druhé se nám dosud nepodařilo a to hlavně vinou nevůle politiků,
kteří toto nemají vůli pochopit a prosadit. V Hradci Králové a v mnoha městech došlo
k oficiálnímu uznání účastníků III. protikomunistického odboje. V roce
1993 dostali účastníci odboje od zastupitelů okresu a města „Uznání“
za aktivní účast v protikomunistickém odboji. Následně byl v Hradci
Králové v roce 1998 slavnostně odhalen a vysvěcen pomník „Obětem komunismu“
na Riegrově náměstí, kde stojí dodnes a je místem, kde se pravidelně občané
setkávají 17. listopadu vzpomenout a připomenout si „den boje za svobodu a demokracii“
a „den mezinárodního studentstva“.  Dva roky poté byl odhalen pomník „třem
odbojům“ na Eliščině nábřeží.

Spolupráce představitelů a členů KPV se zástupci města a kraje nám umožňuje
zúčastňovat se všech společenských a politických akcí a současně toto děláme
i s ostatními pobočkami KPV v kraji. Důsledkem toho je ocenění třech členů KPV v Hradci
Králové, nejvyšším uznáním, cenou „Františka Ulricha“, bývalého starosty
města.Činnost naší královéhradecké pobočky je také v tom, že máme
pravidelná setkání s našimi členy, pořádáme zájezdy na setkání
a akce KPV, a to nejen v kraji ale i celostátního charakteru — například
politické Žofíny, 2× setkání na  1. máje na Letné, každoroční
účast na Jáchymovských peklech, setkání na Hostýně atd. Jsme
žádání a pak následně přednášíme na školách na téma čtyřicet
let vlády komunismu a její následky.

KPV si hlavně v posledních letech získala celostátní respekt v zásadních
otázkách a postojích k různým společenským a politickým problémům.
Současně je proto KPV dost často nevybíravě podrobena kritice celé organizace a některých jejich
představitelů. Důvěra ve stávající vedení KPV byla znovu potvrzena na letošním
celostátním volebním sněmu v Olomouci, kde naprostou většinou přítomných delegátů byla
opět zvolena za předsedkyni Dr. Naděžda Kavalírová a předsednictvo, které dostalo důvěru
na příští dva roky činnosti KPV. To však neznamená, že si nejsme vědomi toho, že KPV bude
jednou muset ukončit svoji činnost a to bude také jeden z problémů blízké budoucnosti.

V současné době se zaměřujeme nejvíc na sociální a zdravotní pomoc našim
členům, vzhledem k jejich vysokému věku a zdravotnímu stavu. Konfederace politických vězňů má
v současnosti cca 3600 členů a z toho je asi 2160 žijících bývalých
politických vězňů. Toto je varující číslo proti té skutečnosti, že za politické
delikty bylo v období 40 let vlády komunistů odsouzeno a vězněno více než 250.000 občanů
Československé republiky.

KPV je zastoupena v mezinárodní organizaci INTER—ASSO, což je sdružení bývalých
komunistických vězňů zemí východního bloku, kde náš člen předsednictva KPV Dr. Hubert
Procházka je místopředsedou. Toto sdružení spolu s naší organizací KPV usiluje
o vybudování Mezinárodního muzea otrockých prací v místě bývalé
úpravny rud ve Vykmanově — stávající Věž smrti. Muzeum by mělo připomínat minulost
komunistických režimů a varovat před případnou možností opakování dějin.

Jsme ve společenství států v NATO, jsme členy Evropské unie, proto nám nehrozí okupace
zvenčí, ale za vlastní politiku a tím i bezpečnost si zodpovídáme sami, pro
to moje varování.

Na závěr bych chtěl i vašim jménem poděkovat všem členům a funkcionářům KPV
na pobočkách za jejich poctivou a obětavou práci. Bez pomoci a pochopení členů by
nevycházel muklovský Zpravodaj a nebyly by internetové stránky KPV.

Děkuji vám všem i našim vzácným hostům za účast, porozumění a pomoc
v naší práci a hlavně všem přeji zdraví a životní optimismus.“

Zdravici přednesl primátor města Ing. O. Divíšek. Vyzdvihl význam a důležitost tohoto
setkání a stručně zhodnotil vzájemnou činnost.

Kulturní vložkou bylo přednesení básní zemřelého bývalého mukla Vladimíra
Huleny a pěvecká vložka dvou národních písní sborem GYBON.

Po přestávce pronesla zdravici předsedkyně KPV N. Kavalírová a moderátor přečetl zdravici předsedy
Senátu Parlamentu ČR Dr. Přemysla Sobotky. Následovaly zdravice poslanců PSP, a dalších.

Před závěrem pěvecký sbor GYBON zazpíval „Proč bychom se netěšili“ z opery
od Bedřicha Smetany.

Závěrečné slovo přednesl předseda pobočky Zdeněk Kovařík:„Je na mně, abych řekl pár slov
na závěr.

Především jsem rád, že se toto setkání uskutečnilo
a to dík pochopení a pomoci pana primátora Ing. Otakara Divíška. Bez jeho pomoci by
se neuskutečnilo. Poděkování za účast patří vám všem, kteří jste nám svůj
čas věnovali. Děkuji i těm, kteří se z různých důvodů omluvili, jen je nám líto,
že tu s námi nebyli. Snad někdy příště.

Vaše i naše dvacetiletá cesta ve znovu nabyté svobodě pokračuje. Měla by pokračovat tak, abychom se my
všichni nedopouštěli chyb, o kterých už víme, že by neměly být a hlavně mít čas pro
své rodiny, své bližní, kamarády a přátele. Čas je neúplatný a nehledí
na to jak ho využíváme. Využijme ho, jak řekl R. Kipling:

„…. když řekneš: Svými vteřinami všemi

mně, čase jak bych závodník byl, služ!,

pak pán. Pak vítěz na širé jsi zemi

a, co je víc: pak synu můj, jsi muž !“

Přeji vám příjemný zbytek dne a mnoho sil a nadějí do dnů dalších Budeme je
ještě potřebovat. Na shledanou.“

Listopad 2009 — Zd. K.